1. Modul 

Forgatókönyvírás / szcenárió / szinopszis

A modulok oktatási céljai:

 • a sokszínűséget, kreativitást, együttműködést és önálló tanulást támogató oktatási környezet biztosítása, előkészítve a későbbi gyakorlatszerzést és folyamatos fejlődést
 • a diákok kreatív, intellektuális és kritikai érzékének fejlesztése, új nézőpontok és az innovatív munka támogatása
 • olyan képességek oktatása, fejlesztése, melyek különféle, a tárgyhoz tartozó szakmai gyakorlatokhoz szükségesek
 • olyan diákok képzése, akik a jövőben számos területeken hozzá tudnak járulni a fejlődéshez

A program tervezett tanulási eredményei,

amelyek meghatározott tanulási területekre vonatkoznak:

 • Kreativitás és a munka minősége
 • Tudás és megértés
 • Intellektuális elkötelezettség
 • Gyakorlati képességek
 • Átadható/kulcsképességek/személyes fejlődés
 • Szakmai orientáció

A képzés elvégzését követően a diákok be tudják mutatni:

 • hogy képesek egyre növekvő ambícióval és javuló minőséggel előkészíteni, szervezni és kivitelezni a munkájukat
 • hogy képesek együttműködni munkatársaikkal és más, a filmkészítés, televíziózás vagy interaktív média területén dolgozó szakemberekkel
 • a munkájuk megvalósításához szükséges technikai tudást és képességeket
 • a munkájuk elméleti, kulturális, esztétikai és történelmi hátterének megértését
 • magas szintű kritikai érzéket és arra való képességüket, hogy gondolataikat vizuálisan és verbálisan is ki tudják fejezni
 • hogy vizuális és intellektuális kutatással járulnak hozzá a gyakorlati munkájukhoz és kreatív energiáikhoz
 • hogy képesek önállóan, a saját területükhöz leginkább illeszkedő módszerekkel kutatni és megvalósítani

A képzés moduljainak elvégzésével a diákok képesek lesznek:

 • elkészíteni egy rövid filmet, bemutatva, hogy kreatív, ötletes és innovatív módon tudnak reagálni a választott területükre
 • világosan megfogalmazni (szóbeli, írásbeli vagy vizuális eszközökkel) az általuk elkészített alkotás céljait, valamint a készítés során alkalmazott megközelítéseket, tudást, készségeket és gondolkodásmódot.

Intellektuális elkötelezettség

A képzés elvégzése után a diákok képesek lesznek:

 • projektötleteket kezdeményezni és fejleszteni, amelyek kihívásokat tartalmaznak számukra a tanulás, megértés, kutatás, technikai megvalósítás és kommunikáció szempontjából
 • bizonyítani ismereteiket a múltbeli és jelenlegi gyakorlatokról, ötletekről, amelyek különösen fontosak a saját gyakorlatuk szempontjából, hogy kontextusba tudják helyezni a saját eredményeiket
 • bizonyítani ismereteiket a vizsgálódás, kutatás módszereiről, melyek leginkább illeszkednek a saját gyakorlatukhoz, valamint azt, hogy tudják ezeket alkalmazni a munkájuk fejlesztése során
 • összekapcsolni az elméleti tudásukat, etikai és intellektuális hozzáállásukat az alkotásukban kifejezett gondolatokkal
 • összekapcsolni az elméleti tudásukat, etikai és intellektuális hozzáállásukat filmkészítőként az alkotásukban kifejezett gondolatokkal
 • elemezni, értékelni és megvitatni nemcsak a saját eredményeiket, de azokét is, akik a saját gyakorlatuk szempontjából releváns területeken dolgoztak vagy dolgoznak jelenleg is

Technikai képességek

A képzés elvégzése után a diákoknak rendelkezniük kell:

 • bizonyos szintű önálló filmkészítési készségekkel, beleértve azokat, amik a saját alkotásuk elkészítéséhez szükségesek
 • a képességgel, hogy már létező gyakorlatokat továbbfejlesszenek, illetve szükség esetén új technikai készségeket sajátítsanak el.

Személyes fejlődés

A holisztikus és pedagógiai megközelítés révén a diákok személyes és egyéni szinten is fejlődhetnek. A modulok elvégzése után képesek lesznek:

 • megfelelő szinten meghatározni a személyes céljaikat és értékelni a saját fejlődésüket
 • célirányos, önálló, motivált módon tanulni, kutatni és gyakorlati munkát végezni, felhasználva a saját munkájukhoz illeszkedő technikai és tanulási eszközöket
 • kreatív módon reagálni új és összetett problémákra és kihívásokra
 • hatékonyan kommunikálni az ötleteiket, eredményeiket és céljaikat szóbeli, írásbeli és vizuális eszközök segítségével, az adott kontextus és közönség sajátosságainak figyelembevételével
 • egyénileg és csapatban is hatékonyan dolgozni (szükség szerint), a közösség felelős és aktív tagjaként
 • hatékonyan gazdálkodni az idejükkel, a rendelkezésükre álló forrásokkal és a munkakörnyezetükkel a saját munkájuk érdekében, és felelősséggel a többiek iránt is.

Szakmai orientáció

A modulok teljesítése során a diákok megtanulják:

 • beazonosítani a saját erősségeiket és gyengeségeiket, egyéni érdeklődési körüket és összekapcsolni ezeket a későbbi pályaválasztási terveikkel
 • bemutatni a képességüket és motivációjukat arra, hogy a képzés után is fejlesszék a tudásukat, készségeiket, ismereteiket
 • bizonyítani a munkájukhoz való szakmai hozzáállást

A forgatókönyvírás tananyag áttekintése

A modul segítségével a diákok megtanulják, hogyan írjanak jól felépített történeteket életteli, megnyerő karakterekkel. Bemutatjuk a karakter, párbeszéd, jelenet, helyszín, textúra, stílus és tónus elemeit. A diákok megismerik a mozi, televízió és immerzív médiához kapcsolódó forgatókönyvírás minden kulcsfontosságú elemét, beleértve a történetszerkezetet, a cselekményt, jelenetfelépítést, jellemábrázolást és dialógust. A diákok nemcsak az írói szakma konvencióiról tanulnak, de támogatást és rendszert is kapnak az íráshoz.

A modul célja koncentrált tudásanyag és egyértelmű értelmezés átadása a diákoknak a vizuális történetmesélésről, narratív szerkezetekről, irodalmi műfajokról, multimédiás szakkifejezésekről és megvalósítási módszerekről, karakteralkotásról és -fejlesztésről, forgatókönyv és képes forgatókönyv készítéséről, forgatókönyv-elemzésről, kritikáról és szerkesztésről, melyek a szórakoztató- és médiaiparban alkalmazott különféle terjesztési módokhoz kapcsolódnak.

Műhelymunkák és csoportfoglalkozások sorozatán keresztül vizsgáljuk az írás folyamatát minden szemszögből. Ez magában foglalja a formát és folyamatot – treatmentek, vázlatok, forgatókönyvek –, munkamódszereket, a forgatókönyvírói hivatást, a vizuális történetmesélést, a kutatás-alapú írást, a realista hagyományokat elhagyó írást, a különféle műfajok vizsgálatát, az adaptációt, bevezetést a rádió és színház számára való írásba és a játékokba. Bemutatunk más tudományterületeket (pl. cinematográfia) is és kapcsolatukat a forgatókönyvírással, valamint a némafilmet. A képzés során a diákok/írók különféle, eltérő jellegű történeteket dolgoznak ki és megvizsgálják őket a történetalkotás gyakorlati forrásaként, illetve a vizuális történetmesélés szempontjából. Különös hangsúlyt fektetünk a történetmesélés további nem-verbális eszközeinek fejlesztésére. Körüljárjuk a karakterfejlesztés, történet, háttértörténet, szerkezet, stílus, műfaj és téma kérdéskörét is. A modul csoportban zajlik, rendszeres írásgyakorlatokat és csoportos visszajelzéseket beépítve.

Modulszerkezet és tananyag

1.Én, mint történetÖnmegfigyelés és önelemzés, mint a karakterfejlesztés és történetmesélés kiindulópontja. A diákok elindulnak az önmegismerés útján, ami nemcsak lehetővé teszi a későbbi munkájukat, de elősegíti a csoportösszetartást és sikeres csapatmunkát is a későbbiekben.
2.100 film történeteEz a workshop a mozgóképpel, mint művészeti formával, üzletággal és társadalomábrázolással foglalkozik. A diákok azt vizsgálják, hogyan vált a film meghatározó kulturális erővé – olyan témák tanulmányozásával, mint a film születése, a némafilm aranykora, a II. világháború, nem-hollywoodi filmek, a ’60-as évek új mozija és a hollywoodi reneszánsz.
3.Történelmi archetípusok és mitológiaEz a workshop különféle világmítoszok és az alapvető archetipikus minták általános, összehasonlító felméréséről szól, amelyek áthatják és irányítják a saját struktúráikat és gondolatvilágukat. Különleges hangsúlyt fektetünk arra, ahogyan a mítoszok, eposzok és a népművészet magába foglalja és illusztrálja időtlen és univerzális témák sorát, melyek túllépnek korszakok és országok határán is. Másrészt arra is kitérünk, hogy a mítoszok és archetipikus minták hogyan befolyásolják a szórakoztatás és kommunikáció modern formáit, beleértve a mozit, televíziót, számítógépes- és videójátékokat, zenét, reklámot, marketinget és vállalati márkaépítést.
4.Történetelemzés – FilmEz a workshop a nagyjátékfilmek szerkezetét és háttértörténetét elemzi. Szintén vizsgáljuk a szerkezet viszonyát a cselekményhez, karakterhez és tematikus fejlődéshez. A különböző műfajú forgatókönyvek alkotóelemeire bontásán keresztül a diákok megismerik a klasszikus játékfilmes szerkezetet, jelenetet, karaktereket. A feladatok között szerepel forgatókönyvek elolvasása, valamint véleményezések és fejlesztési javaslatok írásának megtanulása.A forgatókönyvírás művészetének alapjaival ismerkednek meg, úgymint a forgatókönyv megfelelő formátumba öntése, a történetszerkezet, karakterfejlesztés, párbeszéd, leíró próza, vizuális ábrázolás, elbeszélői stratégiák és témafeldolgozás. A fő hangsúlyt a rövidfilm formátumra helyezzük, így a rövidfilmekhez, kereskedelmi reklámokhoz és különféle internet-alapú tartalmakhoz kapcsolódó készségeket és fogalmakat vizsgáljuk meg.
5.TörténetmesélésA workshop bemutatja, hogyan lehet egy írott történetet átvinni a digitális médiába. A diákok megtanulják forgatókönyv formába önteni a történeteiket. A kész történetüket 2D-s képes forgatókönyvvé alakítják, hogy megtanulják a vizuális időzítést. Az itt megszerzett tudás segítségével a diákok jobban megismerik az előkészítés szerepét a gyártási folyamatban.
6.TörténetszerkezetEz a workshop a filmes történetmesélés alapjaira tanítja meg a diákokat. Elsajátíthatják annak képességét, hogy forgatókönyvet elemezzenek és megírják a saját történetüket létező formulák és minták felhasználásával. Az érintett témák kiterjednek a hős útjára, a három- illetve öt felvonásos szerkezetre, a lineáris és nem-lineáris történetmesélésre. Előadások, elemzések, kreatív írási feladatok és szakértői értékelések segítségével a diákok drámai és komikus történetmesélési módszereket tanulnak meg.
7.KarakteralkotásA karakter viszi előre a történetet. A diákok különféle technikákat sajátítanak el, melyek segítségével olyan jól kidolgozott karaktereket tudnak alkotni, akiknek a motivációi és tettei a cselekmény szerves részét képezik és meghatározóak a történet tematikus céljai szempontjából. Az elemzés és gyakorlat hozzásegíti a diákokat, hogy vonzó és aktív karaktereket ismerjenek meg és hozzanak létre a film, televízió és az új média számára.
8.ForgatókönyvírásA workshop a lehelyezett alapokra épít, figyelmet fordítva minden formára és formátumra, beleértve a nagyjátékfilm forgatókönyvet is. A formázás, ötletgenerálás, történetszerkezet, karakterfejlesztés, párbeszéd, ábrázolás és témafeldolgozás központi elveinek alapos vizsgálatával a workshop elősegíti, hogy a diákok megértsék a történetszerkesztés alapjait.
9.Vázlatírás – FilmEz a workshop elvezeti a diákokat az ötlettől egészen a jelenetről jelenetre kidolgozott vázlatig. Szervező elveket tanulnak meg, melyek segítenek a történet kialakításában, kiegyensúlyozott viszony létrehozásában a karakterek között és a történet kibontásában bizonyos jelenetekben. A diákok megismerik a részletes vázlat célját és értékét, megértik a szerkezetet és műfajt, ami szorosan hozzátartozik az általuk létrehozott tartalomhoz.
10.FelvonásírásA workshop során a diákok lehetséges akadályokat találnak ki a történethez, illetve fordulópontokat a második felvonáshoz. Professzionális forgatókönyvek tanulmányozásával és részekre bontásával a diákok azt vizsgálják, hogyan irányítják az akadályok a cselekményt és hogyan válnak a történet világának a részévé. A diákok a saját forgatókönyvük első két harmadának első vázlatával teljesítik a workshopot.A workshop végére elkészül a teljes forgatókönyvük első vázlata.
11.TörténetszerkesztésA feladatok és elemzések segítségével a diákok különféle technikákat sajátítanak el az aktív leírások, karakter-vezérelt párbeszédek, illetve a történetet előrevivő dialógusok alkotásához. A diákok nemcsak saját, eredeti jelenetsorokat írnak, de megismerkednek azokkal a kihívásokkal is, amik egy másik író művének újraírásában rejlenek.
12.Leírás (mutasd, ne mondd)A workshop a vizuális történetmesélés fontosságát és jelentőségét mutatja be a diákoknak. A forgatókönyvnek először magával ragadó olvasmánynak kell lennie, hogy kiváló film készülhessen belőle, ezért a jól kidolgozott leírások nélkülözhetetlenek egy sikeres forgatókönyvhöz. A diákok gyakorlati tapasztalatot szereznek arról, hogy hogyan kommunikáljanak gazdaságosan és hatékonyan, párbeszédek nélkül.
13.Adaptáció – rövidfilmEzen a workshopon az adaptációkat tanulmányozzák a diákok és találkozhatnak a nehézségekkel, amik egy novella, egyfelvonásos színdarab, vagy egyéb rövid terjedelmű kreatív mű forgatókönyvvé alakításának velejárói. A workshopon megismert fogalmak segítségével dolgoznak ki egy vázlatot, figyelve arra is, hogy mikor érdemes hűnek maradni az eredeti anyaghoz és mikor követeli meg a képernyőre adaptálás a forrásmű megváltoztatását.
14.A végleges verzióEz a haladó workshop olvasópróbák és elemzések segítségével lehetővé teszi a diákoknak/íróknak, hogy továbbfejlesszék a forgatókönyvüket.

Folyamatos elemek

 • játékfilmek és televíziós darabok forgatókönyvének elemzése
 • csoportfoglalkozások keretében filmek vetítése és elemzése, olyan oktatók vezetésével, akik egy forgatókönyvíró szempontjából elemzik az alkotásokat
 • csapatépítő és csoportösszetartást fejlesztő feladatok és játékok

Értékelés

Önértékelés. A diákok fejlődését írásbeli önértékelések segítségével kísérjük figyelemmel, amiket oktatói visszajelzések és értékelések egészítenek ki.